Статут

Регіональна обласної екологічної організації
“ Збереження агро-біорізноманіття Карпатських гір”
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регіональна екологічна організація “ Збереження агро-біорізноманіття Карпатських гір ” (далі -
Громадська Організація) є місцевою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів
членів Громадської Організації для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Громадська Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
1.3. Громадська Організація поширює свою діяльність на територію Карпатського регіону
1.4. Громадська Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про
об’єднання громадян”, чинним законодавством України і цим Статутом.
1.5. Юридична адреса Громадської Організації: .
1.6.1. Повна назва Громадської Організації:
Регіональна екологічна організація ” Збереження агро-біорізноманіття Карпатських гір ”;
1.6.2. Скорочена назва Громадської Організації:
“ Збереження агро-біорізноманіття Карпатських гір ”
1.6.3. З моменту державної реєстрації Громадська Організація має виключне право на використання своєї
назви.
1.7. Громадська Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має
самостійний баланс і рахунки в банківських установах (в тому числі валютний рахунок), бланки, печатки,
штампи, власну символіку.
1.8. Символіка затверджується Правлінням Громадської Організації та реєструється у встановленому
законодавством порядку.
1.9. Громадська Організація діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності її членів,
обов’язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, відкритості,
законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та
завданнями, визначеними цим Статутом.
1.10. Громадська Організація має право:
1) здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань
Громадської Організації та не має на меті одержання прибутку;
2) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
3) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та
громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
4) проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
5) отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно, або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про
використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Громадської
Організації;
6) організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та
іноземних організацій;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації і фермерські господарства,
надавати їм допомогу у створенні;
9) створювати установи та організації;
10) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
11) вносити пропозиції до органів влади та управління;
12) засновувати свої засоби масової інформації;
13) розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї, популяризувати свою назву та символіку,
зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;
14) здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових
установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних
цілей;
15) співпрацювати із закордонними та міжнародними організаціями, підтримувати професійні стосунки, обмін
досвідом та інформацією, обмін делегаціями;
16) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Головною метою діяльності Громадської Організації є задоволення та захист інтересів членів організації,
сприяння охороні та захисту навколишнього середовища, сприяння збереженню ландшафтного та агро-
біологічного різноманіття та підтримка традиційного способу господарювання. Інформаційна підтримка
учасників господарювання.
2.2 Громадська Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:
1) Сприяння збереженню агро-біорізномаїття Карпатського регіону;
2) Підтримка і стимулювання роботи фізичних і юридичних осіб, що бажають долучитися до збереження і
відтворення агро-біорізноманіття;
3) здійснення заходів, щодо збереження ландшафтного та агро-біологічного різноманіття;
4) екологічна пропаганда;
5) залучення широких верств населення до вирішення природоохоронних проблем, як безпосередньо, так і за
допомогою мережі Internet, телефону тощо;
6) запобігання скороченню біорізномаїття;
7) вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;
поширення екологічних знань;
9) захист окремих ландшафтних систем (екосистем), що є особливо цінними (унікальними) для збереження
біорізноманіття;
10) організація акцій з прибирання окремих територій в населених пунктах (парків, скверів тощо) та
оздоровлення річок;
11) організація фестивалів, ярмарок;
12) підготовка до друку та видавництва матеріалів, що стосуються охорони природи;
13) сприяння розвитку туризму, екотуризму і дитячого туризму.
ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Членство в Громадській Організації є індивідуальним.
3.2. Членом Громадської Організації має право бути особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання
та Статут Громадської Організації, сприяє їх реалізації.
3.3. Прийом в члени Громадської Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління
Громадської Організації.
3.4. Прийнятому члену Громадської Організації видається посвідчення члена Громадської Організації,
встановленого Правлінням зразка.
3.5. Члени Громадської Організації мають право:
1) брати безпосередню участь у діяльності Громадської Організації відповідно до своїх фахових і громадських
інтересів;
2) обирати і бути обраним до керівних органів Громадської Організації;
3) брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Громадською
Організацією;
4) отримувати інформацію про діяльність Громадської Організації;
5) бути присутнім на засіданнях керівних органів Громадської Організації з правом дорадчого голосу.
3.6. Члени Громадської Організації зобов’язані:
1) дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Громадської Організації;
2) виконувати рішення, прийняті керівними органами Громадської Організації, а також старанно виконувати
обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Громадської Організації;
3) сплачувати щомісячні членські внески у розмірі 1 (одна) гривня;
4) утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Громадській Організації;
5) дотримуватись морально-етичних принципів Громадської Організації, не вести діяльності, що їм суперечить.
3.7. Членство може бути припинене у наступних випадках:
1) добровільного виходу з членів Громадської Організації (на підставі поданої заяви);
2) смерті члена Громадської Організації;
3) виключення з членів Громадської Організації у разі:
а) порушення вимог та невиконання обов’язків, передбачених Статутом Громадської Організації;
б) вчинення дій, що компрометують Громадську Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;
в) несумісності поведінки особи з її статусом члена Громадської Організації;
г) несплати членських внесків протягом 3 (трьох) місяців.
3.8. Фізична особа, яка має особливі заслуги в науці чи в активній громадській діяльності та бере участь у
роботі Громадської Організації, може бути іменована почесним членом Громадської Організації. Рішення про
це приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів.
3.9. Почесні члени Громадської Організації залучаються до здійснення проектів і програм, які здійснює або
фінансує Громадська Організація, виступають керівниками, кураторами програм та заходів, що здійснюються
під егідою Громадської Організації.
3.10. Почесні члени Правління можуть брати участь у засіданнях Правління Громадської Організації з правом
дорадчого голосу.
3.11. Виключення з членів Громадської Організації здійснює Правління.
3.12. Рішення про виключення з членів Громадської організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути
оскаржені Загальним Зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
4.1. Вищим керівним органом Громадської Організації є Загальні Збори її членів, які скликаються не рідше, ніж
1 (один) раз на 2 (два) роки. Позачергово Загальні Збори Громадської Організації скликаються з ініціативи
Президента, Правління, двох та більше членів Наглядової Ради або не менше, ніж однієї третини від загальної
кількості членів Громадської Організації.
4.2. Загальні Збори правомочні, якщо на їх засіданні присутні не менше 2/3 членів Громадської Організації.
4.3. До складу Загальних Зборів входять всі члени Громадської Організації, кожен з яких при вирішенні
питань володіє одним голосом.
4.4. До компетенції Загальних Зборів належить:
1) затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту;
2) визначення основних напрямків діяльності і розвитку Громадської Організації;
3) визначення структури Громадської Організації;
4) обрання та звільнення з посади Президента, членів Правління та членів Наглядової Ради;
5) заслуховування і затвердження звітів Президента та членів Наглядової Ради;
6) прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Громадської Організації;
7) затвердження зразків печаток, емблем, символіки Громадської Організації.
реалізація права власності на майно та кошти Громадської організації.
4.5. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін та
доповнень до Статуту та про реорганізацію чи ліквідацію Громадської Організації приймаються 3/4 голосів.
4.6.1. Президент Громадської Організації обирається терміном на 5 (п’ять) років Загальними Зборами.
Президент Громадської Організації у межах своєї компетенції:
1) без доручення діє від імені Громадської Організації;
2) представляє Громадську Організацію у відносинах з державними та громадськими організаціями та
установами, іншими юридичними та фізичними особами;
3) здійснює господарське управління майном та коштами Громадської Організації;
4) приймає на роботу та звільняє працівників Громадської Організації, визначає їх посадові обов’язки;
5) керує роботою членів та працівників Громадської Організації;
6) вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Громадської Організації, що не віднесені до компетенції
Загальних Зборів.
4.6.2. Президент Громадської Організації зобов’язаний:
1) скликати Загальні Збори та готувати їх проведення;
2) виконувати рішення Загальних Зборів;
3) звітувати перед Загальними Зборами про діяльність Громадської Організації.
4.6.3. Президент може бути звільнений з посади за рішенням Загальних Зборів до закінчення строку у таких
випадках:
1) за власним бажанням;
2) при невиконанні вимог Статуту Громадської Організації;
3) якщо своїми діями він завдав шкоду Громадській Організації.
4.7.1. Вищим керівним органом між Загальними Зборами є Правління Громадської Організації. Правління
обирається строком на 3 роки і збирається не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) місяці. Склад Правління
визначається додатковим положенням, яке приймається Загальними Зборами.
4.7.2. Засідання Правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення
приймається простою більшістю голосів.
Правління Громадської Організації:
1) забезпечує виконання рішень Загальних Зборів;
2) розробляє масові заходи, акції, фестивалі тощо;
3) визначає короткотермінові стратегічні напрями діяльності Громадської Організації;
4) готує проекти для подання;
5) встановлює механізм сплати членських внесків.
МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Місцеві осередки Громадської Організації створюються у населених пунктах Закарпатської області при
наявності не менш ніж 3 (трьох) членів Громадської Організації.
5.2. Місцеві осередки Громадської Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про
місцевий осередок Громадської Організації, яке приймається зборами членів місцевого осередку Громадської
Організації, затверджується Правлінням Громадської Організації та не повинно суперечити цьому Статуту.
5.3. Загальні збори місцевого осередку Громадської Організації правомочні за умови присутності на них
більше половини від загального числа членів осередку.
5.4. Рішення Загальних зборів місцевого осередку Громадської Організації приймаються простою більшістю
голосів від загальної кількості присутніх на зборах членів осередку..
5.5. На Загальних Зборах Громадської Організації мають право бути присутніми та брати участь всі члени
місцевих осередків.
5.6.Місцеві осередки обліковуються Правлінням Громадської Організації і відповідно до чинного
законодавства легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування відповідному легалізуючому
органу.
МАЙНО ТА КОШТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. У власності Громадської Організації можуть бути споруди, приміщення, земельні ділянки інвентар, засоби
зв’язку, оргтехніка, обладнання, транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, що є необхідними
для виконання статутної діяльності.
6.2. Громадська Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у її власності,
будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та чинному законодавству.
6.3. Майно Громадської Організації формується за рахунок:
1) передачі коштів та іншого майна засновниками, членами або державою;
2) членських внесків членів Громадської Організації;
3) грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;
4) пожертвувань та благочинних відрахувань громадян, підприємств, установ та організацій;
5) спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб;
6) майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності, створених Громадською
Організацією установ, організацій, заснованих підприємств;
6.4. Кошти Громадської Організації асигнуються на виконання статутних завдань, утримання штатного
апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших
активів для забезпечення статутної діяльності Громадської Організації.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати міжнародні зв’язки у порядку, передбаченому чинним законодавством України, і
може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі
міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не
суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов’язанням.
7.2. Громадська Організація може проводити міжнародні семінари, конференції, виставки, конкурси тощо.
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Громадської Організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
8.2. Питання, пов’язані з реорганізацією Громадської Організації, вирішуються Загальними Зборами, якщо за
це проголосувало не менш, ніж 3/4 делегатів (їх представників), присутніх на засіданні Загальних Зборів
Громадської Організації. При реорганізації Громадської Організації відбувається перехід прав та обов’язків, що
належать Громадській Організації, її правонаступникам.
8.3. Громадська Організація може бути ліквідована за рішенням, прийнятим Загальними Зборами 3/4 голосів
або за рішенням суду. Ліквідація Громадської Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що
призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
8.4. Майно та кошти Громадської Організації, що залишились після припинення діяльності, використовуються
для виконання статутних цілей або передається подібним неприбутковим організаціям, а у випадках,
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами.
9.2. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі, і щодо них повідомляється реєструючий
орган відповідно до вимог чинного законодавства.